Zasady bezpieczeństwa w związku z COVID-19

  1. Wszystkie osoby wchodzące na teren ośrodka narciarskiego mają obowiązek zapoznać się z niniejszymi Zasadami bezpieczeństwa w związku z COVID-19 i ich przestrzegać.
  2. Regulamin korzystania z Karnetu TATRY SUPER SKI – obowiązuje, z uwzględnieniem Zasad bezpieczeństwa w związku z COVID-19.
  3. Wyjaśnia się, że korzystanie z infrastruktury ośrodka narciarskiego, w tym środków do przemieszczania się (kolej, wyciąg, gondola, etc.), jak i tras narciarskich, dozwolone jest na zasadach wynikających z obowiązujących na dany moment przepisów prawa, wytycznych i zaleceń właściwych ministerstw oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego – właściwych dla branży stoków narciarskich. Odpowiednie na dany moment przepisy prawa, wytyczne i zalecenia właściwych ministerstw oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego określają również zasady działalności wypożyczalni sprzętu narciarskiego, szkółek narciarskich oraz gastronomii, o ile w danym momencie prowadzenie tych działalności nie zostało zakazane na mocy przepisów prawa.
  4. Z uwagi na to, że opisane w pkt. 3 powyżej wytyczne i zalecenia są (mogą być) na bieżąco publikowane i zmieniane przez właściwe instytucje państwowe (np. z uwagi na tzw. łagodzenie lub zaostrzanie obostrzeń) w związku z panującą w danym momencie sytuacją epidemiologiczną na Słowacji, ośrodek narciarski dołoży starań, aby niezwłocznie po opublikowaniu tychże wytycznych i zaleceń, przedstawić je na stronie internetowej:meanderoravice.sk, jak i przy wejściu na teren ośrodka narciarskiego lub przy kasach biletowych (informacje te można będzie również uzyskać poprzez dostępną infolinię ośrodka narciarskiego +421 43 550 46 01).
  5. Ośrodek narciarski może przewidywać uzupełniające obostrzenia sanitarne/bezpieczeństwa aniżeli przedstawione w wytycznych i zaleceniach, o których mowa w pkt. 3 powyżej, przy czym w takim wypadku przedstawi je w sposób opisany w pkt. 4 powyżej (wraz z przewidywanym okresem ich obowiązywania, a jeżeli takiego wskazania nie zamieści, oznaczać to będzie że obostrzenia te obowiązywać będą do odwołania), a te uzupełniające obostrzenia uzasadnione będą zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i ochroną zdrowia osób znajdujących się na terenie ośrodka narciarskiego.
  6. Osoba mająca zamiar korzystać z infrastruktury ośrodka narciarskiego w danym dniu powinna dzień wcześniej zapoznać się z treścią informacji odnoszących się do wyżej opisanych zaleceń, wytycznych i obostrzeń (w przypadku, gdyby miała taki zamiar w dniu nabycia karnetu – to powinna to uczynić przed nabyciem karnetu) i je przestrzegać.
  7. Ośrodek narciarski w sposób przewidziany prawem, powyżej opisanymi zaleceniami i wytycznymi oraz zawartą umową z klientem, będzie uprawniony do weryfikacji i realizacji Zasad bezpieczeństwa w związku z COVID-19. Brak zgody ze Strony klienta na powyższą weryfikację, o ile będzie ona w świetle przepisów prawa wymagała zgody klienta, uzasadniać może – przez wzgląd na ochronę zdrowia pozostałych osób – odmowę świadczenia usługi przez ośrodek narciarski. Odmowa świadczenia usługi przez ośrodek narciarski możliwa jest również w obiektywnie uzasadnionym przypadku – tj. ze względu na ochronę zdrowia pozostałych osób – polegającym na wystąpieniu u klienta niepokojących objawów sugerujących zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem) u klienta, chyba że w sposób przewidziany prawem zostanie wyjaśnione, że objawy te nie są związane z wyżej opisanym wirusem.
  8. Ośrodek narciarski wyjaśnia, że obowiązek zakrywania ust i nosa, jak i zachowania stosownej odległości – obowiązuje na zasadach wynikających z obowiązujących w danym momencie przepisów, w tym rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
  9. Ośrodek narciarski wyjaśnia, że zasady objęte niniejszym dokumentem mają zastosowanie również do osób, które wchodzą na teren ośrodka narciarskiego, a nie korzystają z karnetu TATRY SUPER SKI.
  10. Niniejsze Zasady bezpieczeństwa w związku z COVID-19 obowiązują od 5 grudnia 2020r. do odwołania.