Návštevný poriadok/Biely kódex lyžiarskeho strediska
Meander thermal & ski resort ORAVICE

 1. Lyžiarske stredisko thermal & ski resort je na teréne súkromného vlastníctva. Vstup je povolený po oboznámení sa s návštevným poriadkom. Kúpením lístka alebo skipasu súhlasíte s akceptáciou nižšie uvedených pravidiel. Je potrebné riadiť sa pravidlami, informačnými tabuľami, príkazmi a zákazmi na objektoch lyžiarskych lanových dopravných zariadení, ako aj upozorneniami obsluhy. Stredisko je monitorované kamerovým systémom. Vyhotovené snímky môžu byť použité pri dokazovaní. Lyžiar/snoubordista (ďalej len „lyžiar“) musí dodržiavať označenie na lyžiarskej trati.
 2. Využívanie lyžiarskych a snoubordových trás (ďalej len lyžiarskych trás) je výlučne na vlastnú zodpovednosť. Každý návštevník lyžiarskej trate je povinný dodržiavať pravidlá správania sa na lyžiarskej trati a pre každého návštevníka sú záväznými. Každý lyžiar používa trať na vlastné riziko a musí zvážiť svoje schopnosti vzhľadom na stav trate, počasie a lyžiarov. thermal & ski resort nezodpovedá za eventuálne nehody a kolízie.
 3. thermal & ski resort v závislosti od snehových podmienok a stavu trás, rozhoduje o dočasnom otvorení a zatvorení jednotlivých lyžiarskych trás, ako aj celého lyžiarskeho strediska. Aktuálna informácia bude vyvesená pri pokladniach, na internetovej stránke, na facebookovej stránke Aquaparku Oravice.
 4. thermal & ski resort môže použiť na úpravu trás terénne snehové vozidlá (ratrak alebo snežný skúter), ktoré vydávajú zvukové aj svetelné signály. Vtedy je každý povinný zvýšiť pozornosť, znížiť rýchlosť jazdy, vozidlo zďaleka obísť alebo zastaviť a nechať ho prejsť.
 5. Vstup na lanové dopravné zariadenie, lyžiarske vleky (ďalej len LDZ, vleky) a dopravný pás je povolený len s platným lístkom, kúpeným v pokladni strediska. Pri kúpe lístka je overovaná totožnosť dospelého aj dieťaťa. Lístky kúpené od iných osôb nie sú akceptované a budú zabavené obsluhou thermal & ski resort. Zakúpené lístky sú neprenosné a nepredajné iným osobám, takto získané lístky budú zablokované.
 6. Zákazník je povinný na požiadanie oprávnenej osoby prevádzkovateľa preukázať sa platným lístkom/skipasom. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pri neoprávnenom použití lístka/skipasu tento lístok/skipas odobrať bez náhrady ceny.
 7. Na trasách lyžiarskeho strediska thermal & ski resort sa odporúča jazda s ochrannou prilbou.
 8. Zákaz využívania LDZ, vlekov, dopravného pásu a zjazdných trás osobami pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok.
 9. Každý je povinný bezpodmienečne sa riadiť zásadami bezpečnosti:
  • využívať stredisko tak, aby neohrozil seba ani iných účastníkov. Osoby ohrozujúce iných (príliš nebezpečná, riskantná jazda) budú zbavené skipasu a vyprevadené z areálu thermal & ski resort .
  • prispôsobiť rýchlosť jazdy aktuálnym terénnym, snehovým podmienkam a vlastným schopnostiam.
  • pred samotnou jazdou je každý povinný uistiť sa, či nehrozí nebezpečenstvo zrážky.
  • Lyžiar, prichádzajúci zozadu, musí svoj smer jazdy voliť tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho lyžiara.
  • zakazuje sa bezdôvodne zastavovať a postávať na trasách.
  • zakazuje sa jazdiť na lyžiarskych trasách mimo prevádzkových hodín strediska a mimo vyznačených trás.
  • zakazuje sa jazda na sánkach a prechádzanie sa po lyžiarskych trasách. Výnimočne, ak je to nevyhnutné, je možnosť prejsť krajom popri zjazdnej trase.
  • predbiehať možno sprava aj zľava tak, aby predbiehaný lyžiar mal dostatočný priestor pre smer a spôsob jazdy.
  • lyžiar, ktorý vchádza na lyžiarsku trať alebo po zastavení chce pokračovať v jazde, je povinný sa presvedčiť, či zhora alebo zdola sa nepribližuje iná osoba, aby neohrozil seba, ani iného.
 1. V prípade nehody na trase je povinnosťou lyžiara zabezpečiť poškodených, ohradiť miesto kolízie (lyžami, palicami) a okamžite upovedomiť prevádzkovateľa lyžiarskej trate a/alebo Horskú záchrannú službu. Pri úraze na lyžiarskej trati je lyžiar povinný podľa svojich schopností a možností poskytnúť pomoc a oznámiť úraz oprávnenej osobe. Každý účastník nehody je povinný preukázať svoju totožnosť prevádzkovateľovi lyžiarskej trate a/alebo  Horskej záchrannej službe a zotrvať na mieste úrazu do poskytnutia pomoci povereným zamestnancom prevádzkovateľa lyžiarskej trate a/alebo Horskou záchrannou službou. Službukonajúci záchranár sa nachádza na dolnej stanici LDZ.
 2. thermal & ski resort si vyhradzuje právo na umelé dosnežovanie trás v čase prevádzky strediska. Umelo nasnežený sneh môže mať inú kvalitu ako sneh už ležiaci na trase. Nájazdy na nasnežené kopy snehu sú zakázané. Každý je povinný výrazne znížiť rýchlosť jazdy prechádzajúc popri aktívnych snežných delách a zachovať ostražitosť.
 3. Prosíme o okamžité informovanie obsluhy o akýchkoľvek nedostatkoch alebo ohrozeniach na teréne thermal & ski resort . Kniha prianí a sťažností je dostupná v pokladni strediska.
 4. Lyžiar môže používať lyžiarsku výstroj len v stave, v ktorom výrobca zaručuje bezpečnosť pri používaní výrobku, a zabezpečenú proti samovoľnému uvoľneniu lyže alebo inej súčasti lyžiarskej výstroje.
 5. Zakazuje sa znečisťovanie strediska, ničenie a modifikovanie akýchkoľvek zariadení, trás a označení nachádzajúcich sa na teréne thermal & ski resort .
 6. Zakazuje sa vstup na lyžiarske trasy, LDZ, vleky a dopravný pás so psom. Psy, nachádzajúce sa v areáli strediska, musia byť vedené na vodítku.
 7. Výučba lyžiarskej jazdy na teréne thermal & ski resort je zabezpečená výlučne inštruktormi tunajšej Lyžiarskej školy.
 8. Na prenájom vyhradených freestylových alebo slalomových trás na tréning alebo závod, je potrebné zabezpečiť si rezerváciu.
 9. Zľavnené skipasy sú neprenosné a predávané výlučne na základe dokladu totožnosti (preukaz poistenca). Takéto lístky prislúchajú deťom do 10 rokov života (vrátane), seniorom po prekročení 65 rokov života (dátum narodenia), zdravotne ťažko postihnutým osobám (preukaz ZŤP). Viď cenník a podmienky predaja.

ŽELÁME PRÍJEMNÚ JAZDU

Predpisy využívania lyžiarskych lanových dopravných zariadení, lyžiarskych vlekov (ďalej len LDZ, vlekov) a dopravného pásu

Lyžiari a snoubordisti (ďalej len lyžiari) sú povinní využívať LDZ, vleky a dopravný pás na teréne thermal & ski resort tak, aby neohrozili seba ani iných lyžiarov alebo nezamedzili plynulý chod prevádzky.

V súvislosti s tým je každý povinný riadiť sa nasledovnými pokynmi:

 1. Riadiť sa pravidlami na tabuliach a informačnými znakmi umiestnenými pri LDZ a vlekoch, ako aj pokynmi obsluhy vleku.
 2. Zákaz vstupu mimo priestor vyhradený verejnosti: vyhradený výlučne pre obsluhu, na vlekové podpery, na jednotlivé stanice vleku.
 3. Využívanie LDZ a vlekov je možné výlučne v čase prítomnosti personálu.
 4. Na miesto nástupu na lanovku pristupujeme bez váhania, tak, aby sme všetkým účastníkom umožnili rýchly nástup.
 5. Osoby, ktoré potrebujú pomoc pri nástupe, sú povinné tento fakt vopred nahlásiť obsluhujúcemu personálu.
 6. Deti nižšie ako 125 cm môžu využívať LDZ, vleky a dopravný pás len v sprievode dospelej osoby. Deti do 6 rokov vstup na LDZ, vleky a dopraný pás len v sprievode dospelej osoby.
 7. Zakazuje sa využívanie LDZ, vlekov a dopravného pásu pešími účastníkmi súčasne s lyžiarmi.
 8. Lyžiarske stredisko si vyhradzuje  právo obmedziť prepravnú kapacitu podľa aktuálneho vyťaženia a poveternostných podmienok.
 9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť dopravné zariadenia pri poruchách, nadmernej rýchlosti vetra, výpadku elektrickej energie a podobne. Spotrebiteľ nemá nárok na vrátenie prepravného v prípadoch prerušenia prevádzky spôsobených mimoriadnymi okolnosťami, ktoré sa vymykajú spod účinnej kontroly prevádzkovateľa, a ktorým sa nedalo zabrániť ani v prípadoch prijatia všetkých možných účinných opatrení (napr. vyššia moc)!
 10. V prípade dlhšej odstávky lanovky treba pokojne čakať na inštrukcie personálu. Počas jazdy na LDZ musí byť bezpečnostná závora sedadla tak, aby bola v súlade s upozorneniami na informačných tabuliach. Na kreslách LDZ sa zakazuje nakláňať a hojdať.Počas jazdy sa nesmú vyhadzovať žiadne predmety. Predmety treba prevážať tak, aby sa nezachytávali o súčasti LDZ, vlekov alebo dopravného pásu. Nesmie sa vyskakovať zo sedačiek LDZ, zvlášť pri jeho dlhšej odstávke. Počas jazdy je zakázané fajčiť, čo je zakázané aj na teréne staníc LDZ, vlekov a dopravného pásu. Zakazuje sa znečisťovať a ničiť zariadenia LDZ, vlekov a dopravného pásu.
 • Pred výstupom zo sedačky LDZ je každý povinný skontrolovať, či nejaká súčasť výstroja alebo úboru lyžiara nie je zachytená o sedačku.
 • Lyžiar, ktorý nemôže samostatne opustiť LDZ, vlek alebo dopravný pás musí čakať na automatické zastavenie a na inštrukcie personálu.
 • Nesmie sa jazdiť pozdĺž trasy kotvového jednomiestneho vleku.
 • V prípade pádu na trase kotvového jednomiestneho vleku treba bezpodmienečne opustiť vlek a smerovať k najbližšej zjazdovej trase.
 1. Kotvy (tanieriky) sa nesmú trhať, rozhojdávať a zahadzovať na laná či podpery.
 2. Terén konečnej stanice LDZ, vleku a dopravného pásu treba opustiť ihneď po ukončení jazdy v súlade s informačnými tabuľami.
 3. Bez súhlasu prevádzkovateľa platí zákaz využívania lyžiarskych tratí a dojazdových lyžiarskych plôch na reklamné účely

Prevádzková doba:

 • Prevádzková doba lanoviek, vlekov 9:00 – 16:00 – v závislosti od snehových a poveternostných podmienok. Prevádzková doba dopravného pásu podľa počtu zákazníkov(min.15 osob).
 • V čase od 16:00  do 9:00 h sú ZJAZDOVKY UZATVORENÉ! Okrem zjazdoviek večerného lyžovania. Hrozí nebezpečenstvo úrazu káblami snežných diel a strojov upravujúcich trate.
 • Zákaz vstupu na uzatvorené zjazdovky (peši, sánky, lyže, snouboardy, skútre)