Návštěvný poriadok

Každý návštevník je pri vstupe do areálu povinný oboznámiť sa s návštevným poriadkom a dodržiavať jeho ustanovenia. Všetky aktuálne pokyny v areáli aquaparku sú nadradené všeobecným pokynom.

I. Vstup do priestorov areálu

 1. Vstup je povolený len v prevádzkovej dobe a s platnou vstupenkou alebo permanentkou, ktorú si môžete zakúpiť v pokladni.
 2. Deťom do 12 rokov je povolený vstup len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.
 3. Pri naplnení kapacity areálu nesmie prevádzkovateľ povoliť vstup ďalším návštevníkom.
 4. 30 minút pred ukončením prevádzkovej doby aquaparku je verejnosti vstup zakázaný.

II. Vylúčenie z areálu

 1. Do priestoru majú vstup zakázaný všetky osoby, ktoré sú postihnuté akoukoľvek chorobou ohrozujúcou zdravie ostatných návštevníkov, t.j. osoby postihnuté horúčkou, kašľom, zápalom očných spojiviek, osoby s nákazlivými alebo odpor budiacimi chorobami, bacilonosiči črevných a iných chorôb, rodinní príslušníci osôb postihnutých nákazlivou infekčnou chorobou, ktorí sú od rodiny izolovaní, osoby postihnuté chorobami sprevádzanými výtokom, osoby s kožnými parazitmi, vyrážkami a obväzmi na tele a rovnako osoby špinavé, v špinavom oblečení a zavšivavené.
 2. Zákaz vstupu platí pre osoby pod vplyvom alkoholu alebo drog.
 3. Vstup do areálu môže byť odoprený osobám, ktorých návšteva by mohla dokázateľne narušiť poriadok, bezpečnosť a čistotu areálu a ich správanie je v rozpore s mravnými a spoločenskými zásadami.
 4. Z priestoru areálu môže byť návštevník vykázaný, bez vrátenia vstupného, ktorý napriek napomenutiu poruší ustanovenia tohto návštevného poriadku alebo neposlúchne pokyny zodpovedných pracovníkov areálu.
 5. V krajnom prípade, podľa povahy priestupku, môže personál areálu požiadať o zakročenie člena bezpečnostnej služby alebo priamo príslušné bezpečnostné orgány.
 6. Do aquaparku je zákaz vstupu so zvieratami.

III. Prevádzkové pokyny pre návštevníkov

 1. Všetci návštevníci sú pred vstupom do bazéna povinní použiť sprchu (WC) a dôkladne sa umyť mydlom (bez plaviek).
 2. Z bezpečnostných dôvodov je zakázané nosiť so sebou hygienické prípravky v sklenených obaloch.
 3. Návštevníci areálu musia používať čisté plavky.
 4. Návštevníci sa môžu zobliekať a obliekať len v šatniach alebo prezliekarňach.
 5. Za nadmerné opotrebovanie plaviek z dôvodu častého šmýkania na toboganoch a šmýkačkách nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť.
 6. Do detského bazéna je vstup povolené len deťom do 140 cm. Vstup dospelým osobám do detského bazéna je zakázaný, pokiaľ nesprevádzajú deti do 90 cm.
 7. Návštevníci sú povinní správať sa šetrne k zariadeniam a vybaveniu areálu a šetriť vodou.
 8. Každý návštevník je povinný uhradiť straty a škody spôsobené vlastnou vinou či už na zariadení areálu, alebo na majetku ostatných osôb.
 9. Všetci návštevníci musia dbať o čo najväčšiu čistotu, neobťažovať svojim konaním a správaním ostatných návštevníkov, nespôsobovať nadmerný hluk, dbať o osobnú bezpečnosť a nebehať po mokrých plochách. Za poranenia a úrazy, ktoré si návštevník spôsobí vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním tohto návštevného poriadku, nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť.
 10. Všetky tobogany, šmýkačky a atrakcie, na ktoré má návštevník dovolený prístup, využíva na vlastnú zodpovednosť.
 11. Aktuálne pokyny, oznámenia a upozornenia vyvesené v areáli aquaparku sú návštevníci povinní rešpektovať.
 12. Pri vodných atrakciách je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť. Je zakázané vzájomne sa potápať, strkať druhých do vody a skákať do vody.
 13. Návštevník je povinný opustiť bazény 30 minút pred ukončením prevádzkovej doby.
 14. Z bezpečnostných dôvodov je deťom do 140 cm zakázaný prístup na tobogan.
 15. Na tobogane platí zákaz šmýkať sa vo dvojici.
 16. Tobogan je pre verejnosť zatvorený počas búrky, silného vetra a počas zimnej prevádzky, t.j. v období október – apríl.
 17. Prevádzkovateľ nezodpovedá za osobné veci stratené v areáli alebo na atrakciách.
 18. Návštevníci sú povinní dodržiavať pokyny plavčíkov a personálu aquaparku.

IV. Pokyny pre používanie vlnového a relaxačného geotermálneho bazéna

 1. Kúpanie vo vlnách je náročná športová aktivita. Takisto ako pri iných športových činnostiach, aj pri tejto aktivite, môže vzniknúť nebezpečenstvo úrazu a zranenia.
 2. Návštevníci vlnového bazéna musia byť v dobrej telesnej kondícii a pri užívaní hlbokej časti bazéna skúsení plavci. Hĺbka vody bazéna dosahuje až 1,80 m.
 3. Deti mladšie ako 10 rokov a neplavci sa môžu kúpať len v plytkej časti bazéna a len v sprievode dospelej osoby.
 4. Pred vstupom do bazéna prosíme návštevníkov aby si zložili hodinky, šperky, retiazky, prívesky, pokrývky hlavy, okuliare a iné doplnky, ktoré by viedli k možným zraneniam seba alebo iných.
 5. POZOR! V hlbokej časti bazéna môžu na miestach tvorenia sa vĺn vznikať vodné prúdy!
 6. Skákanie zo strán do bazéna a potápanie sú prísne ZAKÁZANÉ.
 7. Užívanie vlnového bazéna je na vlastné riziko návštevníka.
 8. Plavecký a vlnový bazén su prevádzkovane v dvoch rezimoch. V zimnom období je plavecký bazén prevádzkovaný ako relaxačný bazén s geotermálnou vodou. Prevádzka vlnového bazéna môže byť z dôvodu klimatických podmienok alebo iných príčin pozastavená, prerušená alebo úplne zastavená. Pri zmene charakteru plaveckého bazéna na relaxačný geotermálny bazén alebo naopak a pri zazimovaní a odzimovaní vlnového bazéna, môže byť prevádzka v týchto bazénoch prerušená. Ohraničenie obdobia je orientačné a určuje prevádzkovatiel.
 9. Prosíme o dodržiavanie pokynov plavčíka.

V. V areáli je zakázané

 1. Kričať, pískať, robiť zbytočný hluk, behať (nebezpečenstvo úrazu pri pošmyknutí), vzájomne sa potápať a zrážať iné osoby.
 2. Kúpať sa v odevoch nevhodných na kúpanie, vrátane spodnej bielizne. Deťom každého veku je z hygienických dôvodov vstup do bazéna povolený len v plavkách.
 3. Skákať do bazéna mimo priestorov k tomu určeným, behať po chodníkoch, skákať z nich a z iných rizikových miest.
 4. Bezdôvodne volať o pomoc.
 5. Vstupovať do priestorov, ktoré nie sú určené pre verejnosť, do šatní a spŕch opačného pohlavia a do častí areálu, kde je vyznačený zákaz vstupu z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov.
 6. Pľuvať na podlahy a do vody, močiť do bazéna, odhadzovať odpadky a znečisťovať priestory areálu.
 7. Fajčiť v celom objekte a bazénoch, brať so sebou ostré predmety či iné sklenené veci, ktoré sa môžu rozbiť a tým spôsobiť zranenie.
 8. Vstupovať do bazéna, na tobogany a šmýkačky so žuvačkou.
 9. Neoprávnene používať záchranné zariadenia a predmety prvej pomoci.
 10. Nosiť do bazéna nafukovacie predmety väčších rozmerov, potápačský výstroj alebo jeho súčasti a tiež loptičky na tenis alebo obdobné druhy športov. Povolené sú plávacie rukávniky, plávacie nafukovacie kolesá pre deti a plavecké okuliare.
 11. Svojvoľne premiestňovať zariadenia a inštalovaný nábytok.
 12. Prať bielizeň a umývať sa mydlom mimo vyhradených priestorov.
 13. Vyžadovať od zamestnancov areálu služby odporujúce tomuto návštevnému poriadku, ničiť vybavenie areálu a plytvať vodou.
 14. Z bezpečnostných dôvodov je zakázané používať tobogan, ak má návštevník na sebe prstene, hodinky, náušnice, retiazky a pod.
 15. Konzumovať jedlá mimo priestorov, ktoré sú na to určené.

Dodávateľ zariadenia:

API WaterfunGmbH, NeuenbergerStrasse 26, 3601 Fulda, tel.: +4966 1250330, e-mail: info@apiwaterfun.de, www.apiwaterfun.de

Prevádzkovateľ:

meander invest s.r.o., M.R. Štefánika 1821,026 01Dolný Kubín, IČO 44 820 313

Prevádzka

meander resort, Oravice 109, 02744 Tvrdošín, Oravice 109, 02744 Tvrdošín, tel.: +42143550 46 01, e-mail: recepcia@meanderoravice.sk, www.meanderoravice.sk

Návštevný poriadok vydaný:

01.01.2022