AKTUÁLNE BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA V AREÁLI MEANDER THERMAL & SKI RESORTE

Vstup na lanovku v stredisku  je podmienený potvrdením o kompletnom očkovaní alebo potvrdením o prekonaní COVID-19.
Režim OP.

 

Používanie skipasov MEANDER THERMAL & SKI RESORT a TATRY SUPER SKI počas platnosti opatrení, ktoré RÚVZ SR prijal pre lyžiarske strediská v súvislosti s prevenciou a bojom proti ochoreniu COVID-19.

„Bezpečnostné pravidlá počas pandémie COVID-19”

  1. Všetky osoby vstupujúce do Lyžiarskeho strediska sú povinné oboznámiť sa s týmito Bezpečnostnými pravidlami počas pandémie COVID-19 a dodržiavať ich.
  2. Pri zohľadnení Bezpečnostných pravidiel počas pandémie COVID-19 zostávajú v platnosti aj aktuálne
  3. Používanie infraštruktúry Lyžiarskeho strediska, vrátane transportných prostriedkov (lanovka, vlek, gondola, atď.), ako aj lyžiarskych svahov, je povolené iba s dodržiavaním pravidiel vyplývajúcich z aktuálne platných vyhlášok, usmernení a odporúčaní príslušných ministerstiev a RÚVZ SR pre lyžiarske strediská. Aktuálne platné vyhlášky, usmernenia a odporúčania príslušných ministerstiev a RÚVZ SZ zároveň definujú pravidlá prevádzkovania požičovní lyžiarskeho výstroja, lyžiarskych škôl a stravovacích zariadení za predpokladu, že prevádzkovanie týchto činností nebolo v tom čase zákonom zakázané.
  4. Vzhľadom na skutočnosť, že v súvislosti s aktuálnou epidemickou situáciou na Slovensku nariadenia a odporúčania opísané v bode č. 3 sú (môžu byť) príslušnými vládnymi inštitúciami neustále aktualizované (napr. z dôvodu uvoľňovania či sprísňovania pravidiel), bude lyžiarske stredisko na svojej webovej stránke www.meanderoravice.sk , pri vstupe do lyžiarskeho strediska a pri pokladniach rovnako pravidelne aktualizovať tieto nariadenia a odporúčania. Aktuálne informácie Lyžiarske stredisko poskytuje aj prostredníctvom infolinky: +421 918 497 643.
  5. Lyžiarske stredisko môže prijať doplňujúce bezpečnostné opatrenia, ktoré nebudú uvedené v nariadeniach a odporúčaniach opísaných v bode 3, pričom v takom prípade Lyžiarske stredisko opatrenia definuje spôsobom uvedeným v bode 4. K prijatým opatreniam definuje aj predpokladanú dobu ich platnosti. Ak termín ukončenia platnosti opatrení uvedený nebude, prijaté opatrenia budú záväzné až do odvolania. Všetky doplňujúce bezpečnostné opatrenia budú prijaté z dôvodu prevencie a boja proti pandémii COVID-19 ako aj ochrany zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa v danom lyžiarskom stredisku.
  6. Osoba, ktorá chce využívať infraštruktúru lyžiarskeho strediska v danom dni, je povinná deň vopred alebo pred zakúpením skipasu oboznámiť sa so všetkými informáciami, ktoré sa týkajú vyššie uvedených opatrení, nariadení a odporúčaní a dodržiavať ich.
  7. Lyžiarske stredisko má na základe aktuálne záväzných právnych predpisov, vyššie opísaných odporúčaní a opatrení a na základe zmluvy so zákazníkom právo kontrolovať dodržiavanie týchto bezpečnostných pravidiel počas pandémie COVID-19. V prípade, ak podľa všeobecne záväzných právnych predpisov si kontrola bude vyžadovať súhlas zákazníka bude odmietnutie kontroly zo strany zákazníka akceptované v nasledujúcich prípadoch: vzhľadom na ochranu zdravia ostatných osôb, ak lyžiarske stredisko odmietne zákazníkovi poskytnutie služby. Lyžiarske stredisko môže poskytnutie služby odmietnuť aj v objektívne odôvodnenom prípade, t.j. vzhľadom na ochranu zdravia ostatných osôb v prípade, ak sa u zákazníka objavili niektoré z príznakov vírusu SARS-CoV-2 (koronavírusu). Výnimkou je skutočnosť, ak zákazník v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi preukáže, že príznaky nie sú späté s týmto vírusom.
  8. Lyžiarske stredisko vyhlasuje, že povinnosť zakrývania úst a nosa ako aj zachovanie príslušnej vzdialenosti, platí na základe nariadení vyplývajúcich s aktuálne platných vyhlášok, usmernení a odporúčaní príslušných ministerstiev a RÚVZ SR v súvislosti s aktuálnym stavom pandémie.
  9. Lyžiarske stredisko vyhlasuje, že všetky pravidlá v tomto dokumente platia aj pre zákazníkov, ktorí vstupujú do lyžiarskeho strediska, pričom nepoužijú skipas MEANDER THERMAL & SKI RESORT a TATRY SUPER SKI.
  10. Tieto Bezpečnostné pravidlá počas pandémie COVID-19 platia od 17. decembra 2021 do odvolania.